fbpx

ПОЛИТИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Misafir beklentilerinin ötesine ulaşan çözümler üreterek, misafir memnuniyetimizi sağlamak ve sürdürmek için;

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini eğitimlerle destekleyerek en üst seviyede tutulmasını sağlamayı,

İnsan haklarına saygı kapsamında tüm paydaşlarımıza cinsiyet, cinsel tercih, yaş, dil, din, ırk, dezavantajlı ayrımı yapmaksızın eşit hak tanıma prensibine bağlı olmayı

İşletmemizde üretimin gıda güvenliği, hijyen standartları ve doğru tedarikçi seçimi doğrultusunda çalışanlarımız tarafından uygulanmasını,

Tüm bu faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkan her türlü çevresel olumsuz etkiyi en aza indirerek çevreye duyarlı bir üretim sağlamayı,

Etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen yönetim sistemimizi uluslararası yasalara uyumlu çalışarak sürdürmeyi, böylece turizm sektöründe adı sistem kalitesiyle aranan ve her zaman anılan kurumsal bir şirket olmayı,

Bu kapsamda mevzuatlar çerçevesinde yapılan ortam düzenlemesi ve deneyimli personeli ile gelen her misafirini en üst düzeyde memnuniyetini sağlamak, önerileri ve istekleri doğrultusunda sistemin sürekli gelişimini gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Otel olarak çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltmayı hedefleriz.

Yasal düzenlemeler çerçevesinde çevreye verdiğimiz zararın etkisini değerlendirir ve kirliliği azaltacak yöntemler geliştirmeyi,

Doğal kaynakların kontrollü kullanılması, enerji tüketiminin, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgenmesi için yürürlükte olan çevre kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uymayı,

Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız, bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşmayı,

İçinde yaşadığımız çevreyi korumak ve devamlılığını sağlamak için faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında çevreye olumsuz etkilerimizi tespit edip ve olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına almayı,

Atıklarımızı kaynağında ayırmaya özen gösterip, böylece daha fazla atığın geri dönüşüm şansına sahip olacağını, doğaya zarar vermeden yok edilebileceğini bilip, atık miktarını azaltmayı hedeflemeyi,

Kullanılan zararlı maddeleri en aza indirgemeye çalışarak çevre kirliliğinin önüne geçmeyi,

Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçüp ve bu verileri hedefler ile izleyip ve sürekli iyileştirme prensibiyle çalışmayı,

Çalışanlarımızı çevre ve sürdürülebilirlik konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını ve farkındalıklarını artırmayı,

Misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre politikamıza katılımını sağlamak için çalışmalar yapar, bir yaşam kültürü haline gelmesi için çalışmayı,

Doğal alanlara ziyaretlerde misafirlerimize davranış kuralları ile ilgili bilgi verip, alanlara zarar verilmesinin önüne geçmeyi benimsemeyi,

Biyoçeşitlilik korunması ile ilgili çalışmalar yapmayı ve paydaşlarımızı da bu konuda bilinçlendirmeyi,

Vahşi hayvanların korunmasını, tüm hayvanların refahının sağlanmasını benimser, onların beslenme esir tutulma avlanma gibi faaliyetlere alet edilmesine şiddetle karşı çıkmayı, taahhüt ederiz

Sürdürülebilir Tedarik anlayışımızla, tedarikçilerimizin ve hizmet aldığımız tüm iş ortaklarımızın Sürdürülebilir Turizme destek vermesini sağlamayı,

Tedarikçilerimizi,  çevre güvenlik,  sağlık. İnsan hakları, sosyal ve kültürel yasal yükümlülüklerinin gerekliliklerini karşılıyor olanlardan, bununla birlikte sürdürülebilirliği göz önünde bulundurup sürekli iyileştirme prensibiyle çalışanlardan tercih etmeyi,

Tedarikçilerimizi düzenli görüşme ve ziyaretler ile denetleyip ve değerlendirerek karşılıklı güven, etkin iletişim ve iş ortaklığı anlayışını esas alarak, sürdürülebilirlik uygulamalarımızı paydaşlarımıza duyurup destek vermelerini sağlamayı,

İşletmemize ürün ve hizmet alımlarında ‘Adil Ticaret’’ ve ‘’Fırsat Eşitliği’ ilkelerine uygun olarak hareket etmeyi

Satın alma aşamasında Yöresel ve Kültürel ürünler tercih edilerek, ülkemizin sosyoekonomik yapısını güçlendirmeyi ve kültürünün tanıtımını sağlamayı,

Yerli üretim ve hizmet sağlayıcıları tercih ederek, yerel girişimcilerin geliştirilmesine ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı.

Atıkları en aza indirmek için gıda dahil sarf ve tek kullanımlık malların satın alınması sürecini  dikkatle yönetip, Satın Alma Süreçlerimizde kullanmak zorunda olduğumuz tek kullanımlık sarf malzemelerin geri dönüştürülebilir olanlarını tercih etmeyi,

Tedarik ettiğimiz ürünlerin doğa dostu, tasarruflu, geri dönüştürülebilen ve geri kazanılmış malzemeler veya ürünler olmasını sağlamayı,

Tedarikçilerimizi, yaban hayatını, hayvan haklarını ve doğal yaşam alanlarının korunması bilincine sahip olanlardan tercih etmeyi taahhüt ederiz.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni benimseyip,

Ekip üyelerimizi gerekli eğitim, tecrübe ve yetkinliklere sahip, kurum kültürümüze, değerlerimize ve hedeflerimize uyumlu kişilerden seçmeyi,

Ekip üyelerimize yatırım yapmayı, gelişimlerini ve terfilerini sağlayacak eğitimler düzenlemeyi, çalışma alanlarının ve koşullarının sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmeyi,

Sürdürülebilir unsurlarıyla ilgili çalışan farkındalığı yaratmak amaçlı bilgilendirme ve duyurma çalışmaları yapmayı,

Ekip üyelerimiz arasında dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak sistemler uygulamayı,

Cinsiyet, cinsel tercih, yaş, dil, din, ırk, maluliyet durumu ayrımı yapmadan birbirimizin haklarına ve fikirlerine saygı duyarak, bir bütün olduğumuz anlayışını benimseyerek,

Eşit, saygın ve güvenli şartlarda çalışma imkanı sunmayı,

Ekip üyelerimizden geribildirimleri alıp iyileştirme ve geliştirmeler yapmayı, Performanslarını izlemeyi ve kariyerler planlama imkanı sunmayı, Kadınların iş gücüne katılımını ve terfi imkanını tüm departmanlarımızda desteklemeyi

Ekip üyelerimizin kişisel bilgilerini korumayı,

Ücret dağılımını adaletli yapmayı ve yasal şartlara uygun şekilde ödemeyi,

Planladığımız sosyal haklar, yan haklar ve ödüllerden tüm ekip üyelerimizi yararlandırmayı taahhüt ediyoruz.

Bulunduğumuz bölgeleri tanımayı, tarihi değer ve kültürlerine saygı göstermeyi, ekonomik ve sosyal gelişimine fayda sağlamayı sorumluluğumuz kabul ediyoruz.

Yerel kaynakları korumayı,

Yerel istihdam ve tedarik sağlayarak bölge ekonomisine fayda sağlamayı,

Sosyal ve ekonomik faydayı en üst düzeye çıkarmak için bulunduğumuz topluluğa destek sağlamayı,

Yerel girişimcilere destek olmayı,

Yerel kültürü ve gelenekleri korumayı, görüş, etnik köken, inanç, vb. konularda ayrımcılığı önlemeyi,

Bulunduğumuz bölgelerde doğal dokuyu, tarihi, kültürel ve arkeolojik varlıkları koruma adına çalışmalar yapmayı,

Alınacak kararlarda yerel özelliklerin, hassasiyetlerin ve yöre halkının ihtiyaçlarının dikkate alınması için görüşmeler yapmayı,

Misafirlere bölgenin yemek, aktivite, kültür, geleneklerinin tanıtılmasına destek vermeyi,

Misafirlerimize kültürel etkileşimlerinde rehberlik etmeyi ve davranış kuralları hakkında bilgi vermeyi,

Yerel haklın kültürel mirasa erişimini engellememeyi ve yerel halkın tüm haklarına saygı göstermeyi taahhüt ederiz.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni benimsiyor, diğer ülkelerin kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her bireyi çocuk kabul ediyor, haklarına saygı duyuyor, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve ticari sömürüye karşı korumayı sorumluluğumuz kabul ediyoruz.

 

Tesislerimizde çocuk misafirlerimize özel, kendilerini güvende, özgür ve mutlu hissedeceği, duygu, düşünce ve isteklerini rahatça ifade edebileceği alanlar sunmayı,

Mini kulüp, bakım hizmeti vb. hizmetler verdiğimiz alanlarda ebeveynlerine veya aile/grup içerisinden reşit, güvenilir başka bir bireye kesinlikle ulaşabilmeyi,

Katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında tutmayı,

Diğer çocuklar ile olan iletişimlerini desteklemeyi, başarılarını takdir etmeyi ve cesaretlendirmeyi,

Ekip üyelerimize, çocuk istismar türlerini (fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal), çocuk istismarı ihbar etme uygulamalarını ve bu kapsamdaki toplumsal yükümlülüklerimizi öğretmeyi,

çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz,

Ebeveynlerinin çocuklarına karşı tutum ve davranışlarının, fiziksel-sözlü-psikolojik şiddet veya ihmal belirtilerinin farkında olmayı,

Çocuk istismarı tespiti sırasında misafirlerimiz resepsiyona (0) dâhili hatta çalışma arkadaşlarımız ilgili departman müdürlerine bilgi verecektir. gerekli görülen durumlarda Sosyal Destek Hattından yardım istemeyi,

Çocuk hakları konusunda yaptığımız tüm çalışmaları ve önlemleri paydaşlarımıza duyurup onların desteğini almayı,

Tüm çocuklar ve hakları için ilgili projelere destek olmayı taahhüt ediyoruz.

SYS.PLTK.01             YAYIN TARİHİ: 02.04.2023      REV.NO/REV.TAR:   —

Сертификат устойчивого развития

Система энергоменеджмента